Home   Sitemap   English   Contact
Home / Links

Links

Omgeving Kennis moet stromen

Naast de projecten binnen Kennis moet stromen lopen er natuurlijk nog veel andere initiatieven die zich richten op vernieuwingen in de landbouw. Hieronder een kleine greep daaruit:

GLaMi – Glastuinbouw en Milieu. In Glastuinbouw en Milieu werken overheid en bedrijfsleven samen aan goede milieuprestaties van glastuinbouwbedrijven.

InnovatieNetwerk – grensverleggend in Groen en Agro. Het InnovatieNetwerk ontwikkelt grensverleggende vernieuwingen in landbouw, agribusiness, voeding en groene ruimte en zorgt dat die door belanghebbenden in de praktijk worden gebracht.

Koeien en Kansen In het project Koeien en Kansen brengen melkveehouders, proefbedrijf De Marke, Wageningen UR en adviesdiensten voor de Nederlandse melkveehouderijsector samen de milieukundige, technische en economische gevolgen in beeld van de implementatie van toekomstig milieubeleid.

Spade – Agro-biodiversiteit en duurzaam bodembeheer: Het stimuleringsprogramma Spade verzamelt kennis over duurzaam bodembeheer en agrobiodiversiteit, zowel uit studie en onderzoek als uit de agrarische praktijk.

Telen met toekomst Het praktijknetwerk “Telen met toekomst” heeft als doel duurzame gewasbescherming en bemesting zo breed mogelijk in de praktijk toe te passen, met behoud van opbrengst en kwaliteit.

TransForum – Duurzaam ondernemen met kennis. Het innovatieprogramma TransForum wil de Nederlandse agro-sector en groene ruimte een duurzamer perspectief bieden.

Overige interessante links (alfabetisch)

DLG Water

Europees landbouwbeleid

Helpdesk Water

Landbouw Centraal

LTO Nederland

Ministerie van LNV

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nederland leeft met water

Rijkswaterstaat, water

Het RIVM beheert vier bodem- en grondwatermeetnetten met verschillende doelstellingen, dit zijn:

Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG); Landelijk meetnet Bodemkwaliteit (LMB) ; TrendMeetnet Verzuring (TMV); Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM).

STOWA

Unie van Waterschappen