Home   Sitemap   English   Contact
Home / Tips voor gebruikers

Tips voor gebruikers

Voor eindgebruikers zoals overheden, agrarische ondernemers, erfbetreders en het onderwijs is het vaak niet eenvoudig een innovatie in de praktijk te brengen. Hieronder staan enkele tips om dat makkelijker te maken.

Toepassen innovatieve technieken bij probleemteelten peer, aardbei en prei

Nu al blijkt de grote waarde van voortdurende uitwisseling en feedback tussen ontwikkelaars en bouwers van teelttechnieken enerzijds en de telers anderzijds, als het gaat om praktijkrijp maken, afstellen op teeltkenmerken, technische begeleiding, etc. En ook de samenwerking tussen commerciële verkopende partijen is van groot belang.

Zie Innovatie in het kwadraat

Inrichtingsmaatregelen tegen oppervlakkige afspoeling

Metingen aan concentraties van afspoelingswater geven concentraties te zien met uitschieters van 10 mg/l P en tot 80 mg/l N. Vrachtberekeningen duiden op forse bijdragen wat het vermoeden versterkt dat oppervlakkige afspoeling een belangrijke route is om aan te pakken. Nadere analyse toont aan dat oppervlakkige afspoeling op een beperkt aantal specifieke plekken langs de sloot optreedt; dit betekent dat maatregelen ook op die beperkte sloottrajecten zouden kunnen worden geconcentreerd.

Zie Inrichtingsmaatregelen tegen oppervlakkige afspoeling


Puridrain

Tip voor beleidsmakers en onderzoekers: bij de oplossing van het nutriëntenprobleem wordt momenteel nog veel gedacht aan bronmaatregelen of extensieve maatregelen zoals helofytenfilters. Beide aanpakken bieden mogelijkheden, maar kennen ook hun grenzen. Daarom is het zinnig om ook intensievere technologische maatregelen te overwegen.

Zie Puridrain


Waterkwaliteitseffecten diepe drainage

Wacht met de aanleg van peilgestuurde drainage of het formuleren van beleid tot de uitkomsten van de proeven in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg beschikbaar zijn, zodat gekozen kan worden voor een ontwerp waarbij en de waterkwantiteit en de waterkwaliteit gediend zijn.

 Zie Waterkwaliteitseffecten diepe drainage