Home   Sitemap   English   Contact
Home / Indeling projecten / Leren door te doen

Leren door te doen

Bedrijfsinnovaties in de landbouw

KRW08054

Bedrijfsinnovaties in de landbouw

Stand van zaken (april 2012)

Het project is afgerond; eindrapportage

Alle resultaten van de experimenten uit het project ‘KRW: praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw’ zijn
in rapportages vastgelegd. Er is voor ieder onderdeel een aparte rapportage opgesteld: erf, perceel en slootkant. Alle rapportages en checklisten zijn op te vragen

Daarnaast is er een rapport met aanbevelingen en handvatten voor een vervolg. De aanbevelingen en
handvatten zijn met name gericht op waterschappen en provincies. In deze nieuwsbrief van maart 2012 wordt kort stil gestaam bij de inhoud van al deze rapporten.

Lees meer »

Snelle detectie schimmelsporen

KRW08072

Snelle detectie schimmelsporen

Dit project ontwerpt en bouwt een systeem dat met behulp van DNA-technologie schimmelsporen in de lucht detecteert. Het systeem wordt in een praktijkexperiment getest bij enkele akkerbouwers. De haalbaarheid van de technologie is in een eerder onderzoek aangetoond. Het doel van de inzet van het systeem is het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen. De aanvragers verwachten dat telers sneller en gerichter kunnen reageren op schimmeldruk en zo onnodige bespuitingen met bestrijdingsmiddelen kunnen voorkomen. Op basis van de resultaten van dit praktijkexperiment wordt een kosten-batenanalyse gemaakt.

Landbouw Centraal (gebiedspilots)

KRW08077 en KRW08086

Landbouw Centraal (gebiedspilots)

KRW08077 en KRW08086 zijn samengevoegd tot Landbouw Centraal. Project is december 2011 afgerond.

Afsluitende Nieuwsbrief

Eindrapportage

Meer producten van  Landbouw Centraal zijn te vinden op de website van Landbouw Centraal 

Boeren als waterbeheerders

KRW08081

Boeren als waterbeheerders

Project is afgerond.

download hier de beschikbare rapportage

Veldsymposium is voorzien in september 2012

Omdat de aangelegde oevers op moment van meten (medio 2011) nog in de pioniersfase waren, zal Waternet op beperkte schaal de ecologische monitoring voortzetten.

Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een stimuleringsregeling Natuurvriendelijke Oevers opgesteld. De bijbehorende uitvoeringssystematiek wordt in dit project opgesteld en uitgetest. Het project omvat het opstellen van een werkbare beheerregeling, het uitwerken van maatregelen¬pakketten, het opzetten van een organisatiestructuur, het uittesten van het natuurlijkvriendelijk inrichten van oevers en het afsluiten van overeenkomsten met agrariërs, het opstellen van een monitoringplan, het verzamelen van kosten en effecteninformatie en communicatie over de resultaten.

Lees meer »

Samen werken aan een schone Maas

KWR09073

Samen werken aan een schone Maas

project is afgerond, een samenvattende eindrapportage is hier te downloaden:

Alle eindrapoprtages zijn te vinden op de website

Doel
De Maas is de bron voor drinkwater voor zes miljoen Nederlanders, Belgen en Fransen. De drinkwaterfunctie staat echter onder druk van een aantal stoffen waarvan gewasbeschermingsmiddelen de grootste categorie vormt. Vooral herbiciden worden aangetroffen in concentraties boven de drinkwaternorm. Doel van het project ‘Samen werken aan een schone Maas’ is het verminderen van de belasting van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen. Dit doen we door:
1. het ontwikkelen, demonstreren en stimuleren van nieuwe emissiereducerende technieken;
2. het ‘onschadelijk’ maken van restvloeistoffen.

Uniek in dit project is de samenwerking tussen drinkwaterbedrijven en fabrikanten van spuitmachines en zuiveringssystemen.

Het project wordt gefinancierd door Agentschap NL, RIWA-Maas, Federatie Agrotechniek en de provincie Noord-Brabant. Zij worden ondersteund in de uitvoering door CLM Onderzoek en Advies, DLV Plant en PPO. Deelnemende bedrijven zijn: Agco Netherlands, Agrifac, KWH Holland, Kamps de Wild, Kverneland, Lemken en Homburg.

Stand van zaken (april 2012)
Inmiddels zijn ruim 100 telers uit verschillende sectoren bij het project betrokken. Tijdens bijeenkomsten worden ze op de hoogte gebracht van driftreducerende technieken en zuiveringssystemen en wisselen ze ervaringen uit over de werking en praktische toepassing van deze systemen. Uiteraard worden de verschillende technieken ook gedemonstreerd.

Meer dan de helft van de telers is ook aan de slag gegaan om de emissie op hun bedrijf te verminderen. Veel telers gaan met GPS en sectieafsluiting aan de gang of hebben automatische interne reiniging op hun spuit laten bouwen. Een aantal telers spuit met luchtondersteuning of Wingssprayer. En een paar telers hebben een biofilter, voor de zuivering van restvloeistof en waswater in gebruik genomen op hun bedrijf.
Ook de fabrikanten van spuittechnieken zitten niet stil. Zij demonsteren hun technieken, geven extra uitleg aan gebruikers en doen mee aan allerlei tests. Met de uitkomsten van die tests kunnen zij hun techniek aanpassen of gebruikers van de techniek beter informeren over de manier waarop de meeste emissiereductie te behalen is. Ook worden metingen uitgevoerd naar de effectiviteit van biofilters.

Ook wordt er binnen ‘Schone Maas’ hard gewerkt aan een voorstel voor een investeringsregeling voor verouderde spuiten. Doel is om verouderde spuiten versneld te vernieuwen of te voorzien van milieubesparende extra’s zodat de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater sterk verminderd.

Uiteraard worden de resultaten van het project ook buiten het projectgebied gecommuniceerd door middel van nieuwsbrieven, persberichten en de website www.schonemaas.org.

meest recente Nieuwsbrief (Nederlands). De meest recente versie van de Nieuwsbrief in het frans is op te vragen bij contactpersoon voor dit project.

De slotmanifestatie van het project vindt plaats op vrijdag 14 september, op het terrein van de Agrarische Dagen Someren. Hier worden de resultaten van het project gepresenteerd en wordt de internationale Maasprijs uitgereikt. De internationale Maasprijs van RIWA is een blijk van erkenning en waardering voor de inspanningen ter verbetering van de kwaliteit van het Maaswater en als stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan. Ook worden op deze dag de emissiereducerende technieken die in het project aan bod komen gedemonstreerd in het veld. Op zaterdag en zondag, als het terrein open is voor publiek, worden de emissiereducerende technieken uit het project uitgebreid gedemonstreerd aan het publiek.

Lees meer »