Home   Sitemap   English   Contact
Home / Indeling projecten / Natuurlijke zuiveringssystemen

Natuurlijke zuiveringssystemen

Helofytenfilters in sloten

KRW08083

Helofytenfilters in sloten

Project is afgerond, binnenkort komt hier het eindrapport

In dit project wil men de zuiverende werking meten van overjarig riet in bestaande sloten, dus van min of meer natuurlijke rietfilters, met verschillende beheerregimes en waterpeilen. Het laten overstaan van riet kan de doorstroming in deze sloten belemmeren en daarmee de afvoerfunctie negatief beïnvloeden en tot natschade leiden. In het project wordt daarom ook de doorstroming jaarrond gemeten. Er worden stoffen- en waterbalansen opgesteld om ook invloeden van buiten zoals kwel en wegzijging mee te nemen. Een enquête onder akkerbouwers en loonwerkers maakt onderdeel uit van het project. Bij de agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk in Noord-Groningen is het laten overstaan van riet in tussensloten reeds praktijk in een kwart van de tussensloten. In dit gebied kan daarom snel een praktijkexperiment plaatsvinden. Dit is één van de ‘probleemgebieden’ voor het halen van de KRW-doelen in het Noordelijk kustgebied: naast de fosforproblematiek voor het halen van de ecologische doelen in de (lokale en regionale) zoete waterlichamen. De resultaten van dit onderzoek zijn zonder meer te benutten voor andere kustgebieden. Voor overige gebieden in Nederland met mogelijk andere doelen en problemen, op andere grondsoorten en met een andere waterhuishouding kan een indicatie worden gegeven van de zuiverende werking van deze maatregel.

Lees meer »

Kringlopen natuurlijke zuiveringssystemen

KRW08084

Kringlopen natuurlijke zuiveringssystemen

Project is afgerond, klik hier voor een eindverslag of de flyer met de eindresultaten van het project.

In algemene zin heeft het project technische resultaten opgeleverd over de werking
en mogelijkheden van zuiveringssystemen voor het zuiveren van stikstof en fosfaat
uit drainwater en slootwater en inzichten in de kosteneffectiviteit en andere
perspectieven van de systemen.

Natuurlijke zuiveringssystemen zijn op basis van dit onderzoek een effectieve
maatregel om de emissies van N en P uit landbouwgebieden op de lagergelegen
zandgronden in Nederland te beperken. In de systemen met wateropslag werd in de
zomerperiode meestal de MTR-waarde voor N en P gehaald. Het zuiverend effect was
in de winterperiode beduidend minder, maar dat is minder bezwaarlijk voor
ecosystemen. In de ongecontroleerde systemen werden de MTR-waarden zeker in
piekperioden niet gehaald, maar aan de doelstelling het beperken van de
nutriëntenvracht werd wel voldaan.

Met de reductie van de emissies van N en P kunnen lokale ecosystemen worden
verbeterd en vermindert ook de nutriëntenvracht naar de kustwateren. De rekensom
hoever de nationale geëmitteerde nutriëntenvracht kan worden teruggebracht met de
toepassing van zuiveringsmoerassen in het landelijk gebied is in dit project niet
gemaakt en lastig aan te geven omdat toepassing en effecten zeer gebiedsspecifiek
zijn.

De aanleg van zuiveringsmoerassen in het landelijk gebied biedt mogelijkheden tot
koppeling met overige functies, zoals waterberging, natuur, landschap, recreatie en
de productie van biomassa. Deze positieve effecten zijn in deze studie niet uitgebreid
behandeld.

De maatregel is toepasbaar voor laag gelegen zandgronden en mogelijk ook voor
kleigronden. Aandachtspunten zijn:

  • Voor elke locatie moet een beoordeling van de toepasbaarheid en een specifiekontwerp worden gemaakt
  • Het ruimtebeslag is vrij groot, maar bij toepassing op gebiedsniveau kunnen voor landbouw minder gunstige, natte percelen gebruikt worden
  • Hoe kan beheer efficiënt geregeld worden?
  • De investeringskosten liggen afhankelijk van de variant tussen de ca € 0.40 perm2 op gebiedsniveau tot bijna € 3 per m2 voor een klein perceel.

Lees meer »