Home   Sitemap   English   Contact
Home / Indeling projecten / Peilgestuurde drainage

Peilgestuurde drainage

Waterkwaliteitseffecten diepe drainage

KRW08095

Waterkwaliteitseffecten diepe drainage

Dit project beoogt in het veld de effectiviteit van peilgestuurde drainage in de Zeeuwse bodemprofielen vast te stellen op de vermindering van de stikstofconcentratie in het oppervlaktewater. Door een dieper gelegd, peilgestuurd drainagesysteem poogt men de verblijftijd, met name van de snellere component, van het grondwater te verlengen. Studies hebben uitgewezen dat nitraat-stikstof effectief kan worden afgebroken bij een langere verblijftijd in een anaërobe zone. Dit project onderzoekt drainage onder de laagste grondwaterstand en drainage op normale diepte. Het resultaat van het project is een modelmatig conceptueel inzicht op basis van een veldproef.

Stand van zaken (april 2012)

Het meetprogramma verloopt moeizaam en levert tot nu toe minder informatie op dan gewenst. Ook komen de kosten hoger uit dan geraamd. Nadat de meetopstelling in november 2010 volledig operationeel was, hebben we te maken gehad met uitval door een vorstperiode. Vervolgens zijn de drainafvoeren als gevolg van de extreem droge start van 2011 al vroeg gestopt (maart) en zeer laat weer op gang gekomen (december). De periode waarin bruikbare metingen uitgevoerd konden worden, is daardoor zeer beperkt geweest.

Uit de metingen blijkt dat verdiept aangelegde drainage in kleigrond naar behoren werkt en kan voorzichtig geconcludeerd worden dat het een gunstige invloed heeft op de nitraatuitspoeling.

Afronding van de eindrapportage met definitieve analyse van de meetresultaten is voorzien voor september 2012.

Om meer informatie uit deze proef te kunnen halen wordt geprobeerd om de proef langer door te zetten.

Lees meer »